بومی سازی و پیاده سازی ITIL

بومی سازی و پیاده سازی فرایندهای چارچوب ITIL مبتنی بر نیازمندی های سازمان توسط ویرا جهان سیستم