آموزش

معرفی دوره های آموزشی

شرکت ویرا جهان سیستم به عنوان بنیانگذار دوره های آموزشی بین المللی IT Governance در ایران، از 12 سال گذشته بیش از 150 دوره آموزشی بین المللی ITIL, COBIT, ISMS,.. را تحت لیسانس بازل سوئیس برای سازمانها و شرکت های مختلف برگزار نموده است.